Nowości
Kapusta biała
Kapusta biała
4,00 zł
szt.
Ziemniaki
Ziemniaki
20,00 zł
Marchew młoda 1kg
Marchew młoda 1kg
3,00 zł
szt.
Regulamin

 Regulamin korzystania z Platformy "Warzywniak AGROromi"

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agroromi.pl (zwany dalej „Platformą”) prowadzony jest przez Gospodarstwo Rolno-Warzywne "AGROromi" Piotr Kiełbasa (zwany dalej „Sprzedawcą”). Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod numerem telefonu (+48)518-271-899 lub przez pocztę internetową o adresie: sklep@agroromi.pl.

 

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Platformy świadczącego następującego usługi:
 • przedstawianie oferty cenowej Sprzedawcy,
 • założenie i dostęp do konta Klienta,
 • newsletter,
 • zakup oferowanych towarów przez Internet.

Regulamin skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych jak i do przedsiębiorców korzystających z Platformy, z wyjątkiem §8, który dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.

 1. Do korzystania z Platformy i dokonania zakupów potrzebne jest spełnienie warunków wymienionych poniżej:
  1. posiadanie urządzenia multimedialnego:
   • z dostępem do Internetu,
   • z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki,
   • z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android,
   • z obsługą plików Cookies
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. posiadanie numeru telefonu komórkowego.

 §2

Definicje

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie, umożliwiający założenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Platformie, służący do złożenia Zamówienia poprzez dodanie produktów z oferty do wirtualnego koszyka, podanie danych osobowych i określenie terminu i adresu dostawy oraz sposobu płatności.
 3. Zamówienie – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: oświadczenie woli klienta, kończące wypełnianie Formularzu zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam”.
 4. Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: zbiór informacji przypisanych Zarejestrowanemu Użytkownikowi, które podał Usługodawcy podczas uzupełniania Formularza rejestracji i składania Zamówienia. Zbiór jest dostępny dla Zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu.
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy.
 6. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik posiadający założone konto na Platformie.
 7. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 9. Produkt – towar prezentowany w sklepie internetowym Serwisu.
 10. Strefa dostawy - określona dzielnica lub część miasta, dla której prowadzona jest dostawa własnym środkiem transportu, wykonywana przez właściciela Serwisu.
 11. GRW "AGROromi" - Gospodarstwo Rolno-Warzywne "AGROromi" Piotr Kiełbasa.
 12. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: usługa świadczona za pośrednictwem poczty e-mail, która umożliwia otrzymywanie treści związanych z Platformą, Użytkownikom, którzy dobrowolnie wyrazili chęć korzystania z usługi.

§3

ZAKUPY NA PLATFORMIE

 1. Platforma służy do sprzedaży detalicznej produktów wyprodukowanych przez GRW "AGROromi" lecz sprzedaż hurtowa jest możliwa do uzgodnienia po kontakcie.
 2. Sprzedawca umożliwia realizację zamówienia i dostawę Produktów na terenie określonych stref dostaw, które znajdują się na terenie Polski. Strefy wyszczególniono w zakładce Dostawa i płatności. Realizacja zamówienia i dostawy na innym obszarze jest możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie i otrzymaniu jednoznacznego potwierdzenia od Sprzedawcy.
 3. Ceny wszystkich Produktów proponowanych do sprzedaży w Serwisie są cenami brutto (zawierające podatek VAT) podane w złotych polskich.
 4. Produkty mogą nieznacznie odbiegać wagą od podanej wagi na stronie Serwisu. Podane ceny są cenami za porcje, a Klient dodając Produkt do wirtualnego koszyka zgadza się na otrzymanie Produktu, którego waga będzie się różnić o +/- 5%.
 5. W celu złożenia zamówienia należy wykonać następujące kroki:
  1. Wybrać Produkt lub Produkty i dodać je do wirtualnego koszyka.
  2. W widoku Koszyk użyć przycisku „Zamawiam”.
  3. Uzupełnić wymagane dane osobowe.
  4. Wybrać sposób dostawy/odbioru produktów oraz metodę płatności.
  5. Nacisnąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Zdjęcia stanowią propozycję podania. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów mogą się one różnić od przedstawionych na zdjęciach.

 

§4

KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Produkty na terenie wyszczególnionych stref dostaw są dostarczane za pomocą własnego transportu GRW "AGROromi" i są organizowane cyklicznie.
 2. Terminy dostaw są ustalane przez Administratora na bieżąco i informacje o nich są umieszczane na banerach wyświetlanych na stronie głównej Platformy.
 3. Termin dostawy wskazany w Formularzu zamówienia jest terminem orientacyjnym, a GRW "AGROromi" zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu dostawy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na możliwość dostarczenia zakupionych produktów. O zmianie terminu dostawy klienci, którzy złożyli zamówienie zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej na adres skrzynki pocztowej podany w formularzu rejestracji. Ostateczny termin zależy od rodzaju zamówionych produktów, lokalizacji i zdarzeń drogowych.
 4. O koszcie dostawy Klient jest informowany na stronie internetowej w zakładce „Dostawa i płatności” oraz podczas składania zamówienia w Formularzu zamówienia.

 

§5

PŁATNOŚCI

 1. W Formularzu zamówienia Klient musi wybrać jedną z dostępnych metod płatności.
 2. Zapłaty za złożone zamówienie można dokonać następującymi metodami:
 • Gotówka.

 

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem §6 ust. 2.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następującej formie
  1. pisemnie na adres: Gospodarstwo Rolno-Warzywne "AGROromi" Piotr Kiełbasa, ul. Główna 21, 44-187 Świbie,
  2. w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres: sklep@agroromi.pl.

 

 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: GRW "AGROromi" Piotr Kiełbasa, ul. Główna 21, 44‑187 Świbie.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§7

REKLAMACJE

 1. GRW "AGROromi" zobowiązuje się dostarczać Klientowi towar bez wad.
 2. Klient w przypadku jeżeli stwierdzi wady Produktów, ma prawo złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. W przypadku zwrotu środków zostaną one przekazane Klientowi niezwłocznie na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny sposób ustalony ze Sprzedawcą.
 5. Reklamacja może zostać złożona poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta w następujący sposób:
  • pisemnie na adres: GRW "AGROromi" Piotr Kiełbasa, ul. Główna 21, 44‑187 Świbie;
  • w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres: sklep@agroromi.pl.

§8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§9

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).
 3. Platforma korzysta z plików cookies.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta na Platformie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia konta, pamiętania historii zakupów Klienta oraz jego preferencji.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy, w tym do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Rolno-Warzywne "AGROromi" Piotr Kiełbasa z siedzibą w Świbiu, adres: ul Główna 21, 44-187 Świbie, NIP: 969-163-72-87, REGON: 384902357, zwane dalej „Administratorem”, „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”.
 10. Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Platformy.
  • utrzymanie sesji Użytkownika Platformy (bez konieczności logowania), dzięki której Użytkownik korzystający z tego samego urządzenia nie musi za każdym razem logować się ponownie (wpisywać loginu i hasła);
  • utrzymanie sesji Użytkownika Platformy (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Platformy;
  • zapamiętywania danych z wypełnionych Formularzy Zamówienia.
 11. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Ograniczenia takie mogą jednak zakłócić możliwość korzystania z funkcjonalności Platformy.
 12. Administrator przetwarza również anonimowo dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Platformy (adres IP, host, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego gromadzone dane osobowe, prawo do ich poprawy, do żądania usunięcia danych oraz Konta. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w Regulaminie. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych jest to równoznaczne z usunięciem Konta.

§10

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć:
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
  1. przez okres posiadania przez Pana/Panią konta na stronie www.agroromi.pl,
  2. do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania
  3. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  4. w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki
 3. Administrator będzie przetwarzać dane:
  1. realizacji zamówienia oraz zobowiązań administratora wynikających z umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawienia Pani/Panu informacji o usługach administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży usług administratora; dodatkową podstawą dla marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  3. poprawnego działania strony www.agroromi.pl, a w szczególności zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, a także optymalizacji korzystania ze strony internetowej w zakresie w jakim pliki cookie mogą zbierać dane o Pani/Pana zachowaniu w sieci czy adresie IP, dane pochodzące z cookie możemy połączyć z danymi pochodzącymi z zamówień, zbieraniu zagregowanych statystyk, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowych zakupów (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Programie.
 4. U administratora danych osobowych nie został wyznaczony inspektor ochrony danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 5. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sklep@agroromi.pl, telefonicznie pod numerem (+48)518-271-899 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 6. Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Rolno-Warzywne "AGROromi" Piotr Kiełbasa z siedzibą w Świbiu, adres: ul Główna 21, 44-187 Świbie, NIP: 969-163-72-87, REGON: 384902357, zwane dalej „Administratorem”, „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”.
  1. upoważnieni pracownicy administratora i tylko w niezbędnym zakresie,
  2. podmioty przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w szczególności dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy obsługujące callcenter oraz dostawy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
  3. osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy sprzedaży i umożliwienia dostępu do serwisu na stronie www.agroromi.pl.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Platformie. Usługodawca poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika lub Użytkownika zapisanego na Newsletter o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej tekst zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik zapisany na Newsletter nie zaakceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie lub/i zaprzestanie otrzymywania Newslettera.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl